برخی نکاتی که باید در محرم به آن توجه داشت/ عزاداری حسینی، با بصریت