حضور روحانی در «شانگهای» شکست سیاست های آمریکا است