مقاومت برخی مدیران در مقابل اصلاحات نظام بانکی!/ نظام پوسیده پولی به تولید جلا نخواهد داد