آخرین وضعیت جوی و ترافیکی راه‌های کشور در دوازدهم فروردین ماه 1397