از مقطعی به من توصیه به سکوت کردند، من هم گفتم چشم / اگر لازم باشد من موتور را مجدد روشن می‌کنم