تنها موضوعی که آمریکا به آن فکر می کند نحوه مقابله با ایران در منطقه است