ثبت احوال: صدور کارت ملی هوشمند ربطی به عمل بینی ندارد