رابطه نورهای عجیب با شایعات غریبی که این روزها درباره زلزله پخش می شود