اجازه رشد و پیاده‌سازی تفکرات مغایر با اصول انقلاب را نخواهیم داد