ثبات در بازار مسکن تا پایان سال/تلاش برای جلوگیری از رشد نرخ اجاره بها