«ترمینولوژی اجساد، سایه‌ ها و روح الله زم»/ شرکت سهامی «سرویس‌ های جاسوسی»