کد خبر: 52803
در زمستان 94

مرکز آمار: نرخ بیکاری افزایش یافته است

نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیش تر در کل کشور در فصل زمستان به 11.8 درصد رسیده است.
اتاق خبر 24

مرکز امار ایران اعلام کرد : این شاخص در بین مردان 10.2 درصد و دربین زنان 19.7 درصد محاسبه شده است.

نرخ بیکاری در نقاط شهری 12.6 درصد و در نقاط روستایی 9.6 درصد است چنانچه جمعیت فعال 15 ساله و بیش تر در نظر گرفته شود بازهم نرخ بیکاری 11.8 درصد به دست می آید.
مقایسه‌‌‌ نرخ بیکاری در گروه های سنی نشان می دهد بیش تر نرخ بیکاری در گروه سنی 24-20 ساله با 30. درصد بوده است بررسی این شاخص دربین مردان و زنان نشان می دهد همین گروه سنی در بین مردان با 25.7 درصد و در بین زنان 47.2 درصد بالاترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده است.
بررسی نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیش تر نشان می دهد که ای شاخص در زمستان 1394 نسبت به فصل مشابه سال قبل از ان سه دهم درصد افزایش یافته است.
این نرخ درنقاط شهری نیم درصد افزایش و درنقاط روستایی نیز یک درصد کاهش داشته است .
در جمعیت مردان این نرخ شش دهم درصد افزایش و در بین زنان 1.3 درصد کاهش یافته است.
نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیش تر در زمستان 1394 نسبت به پاییز 1394 هم 1/1 درصد افزایش یافته است.
این شاخص درنقاط شهری 9 دهم درصد و در نقاط روستایی 1.5 درصد افزایش یافته است.
همچنین تغییرات این نرخ در بین مردان 1.2 درصد و دربین زنان هشت دهم درصد افزایش یافته است.

نرخ مشارکت اقتصادی

نرخ مشارکت اقتصادی نشان میدهد چند درصد از جمعیت در سن کار فعال یعنی شاغل یا بیکار هستند مطابق نتایج به دست آمده در فصل زمستان نرخ مشارکت اقتصادی درجمعیت 10 ساله و بیش تر درکل کشور 37.7 درصد بوده است.

این شاخص دربین مردان 62.6 درصد و در بین زنان 12.8 درصد محاسبه شده است همچنین نتایج نشان می دهد در صد جمعیت فعال 10 ساله و بیش تر در نقاط روستایی بیش تر از نقاط شهری است به طوری که نرخ مشارکت اقتصادی در نقاط روستایی 38.7درصد و در نقاط شهری 37.3 درصد بوده است.
درصورتی که جمعیت 15 ساله و بیش تر ، جمعیت در سن کار فرض شود، نرخ مشارکت اقتصادی در کل کشور 41.2 درصد به دست می آید این شاخص در بین مردان 68.8 درصد و در بین زنان 14 درصد در نقاط شهری 40.6 درصد و در نقاط روستایی 43.1 درصد به دست می آید.
مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی در گروه های سنی نشان می دهد بیش ترین نرخ مشارکت اقتصادی (56.2 درصد) در گروه سنی 30-40 ساله بوده است این شاخص در بین مردان گروه سنی 39-35 ساله با 92.9 درصد و در جمعیت زنان برای گروه سنی 29-25 ساله با 21.5 درصد است که بیشترین مقادیر را به خود اختصاص داده اند.
بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی نشان می دهد که در زمستان 1394 نسبت به زمستان 1393 این شاخص در جمعیت 10 ساله و بیش تر 4. درصد و در بین زنان 5 . درصد افزایش یافته است.
همچنین نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت 10 ساله و بیش تر در زمستان 1394 نسبت به پاییز 1394 نیم درصد کاهش داشته است.
این شاخص در نقاط شهری یک دهم درصد و در نقاط روستایی 1.4 درصد در بین مردان شش دهم درصد و در بین زنان سه دهم درصد کاهش داشته است.
منبع: مشرق نیوز