کد خبر: 199586

سرنوشت مدعیان تقلب در انتخابات آمریکا

اتاق خبر 24

سیدامیر سیاح، کارشناس مسائل اقتصادی در توییتر نوشت: ‏

مدعیان ‎تقلب در انتخابات ۲۰۲۰ فقط ۶ساعت غیرقانونی وارد کپیتول شدند

هیچ دولت خارجی وهیچ رسانه‌ای حمایتشان نکرد

خود ترامپ آشوبگری رامحکوم کرد وخواست تسلیم قانون شوند

مسلح نبودند اما بعد ۶ساعت به شدت ومرگبار سرکوب شدند

بعد یکسال هنوز یکی‌یکی دارند محاکمه میشوند وسنگین تقاص پس میدهند.