کد خبر: 198149

چقدر معجزه با چشم‌های خود دیدیم...

اتاق خبر 24

نفیسه‌السادات موسوی، شاعر یکی از سرودهایش را در کانال تلگرامی خود منتشر کرد.

چقدر خاطره داریم از اربعین‌هایش 

مرور میشود امسال آخرین‌هایش

از آخرین سفر -ای وای- چندسال گذشت...

از عمر ما به هدر رفت بهترین‌هایش...

نشسته‌ایم همه کنج خانه، بغض‌آلود

هزار غبطه به آن جمع و دوربین‌هایش-

-که رفته‌اند حرم را نشان‌مان بدهند

نمانده راه زیارت به‌جز همین‌هایش...

نوای فارسی و ضرب نوحه‌ی عربی

ز خاطر که برون می‌رود طنین‌هایش؟!

"اگر نشد" ، "نرسم"، "پای من اگر نکشد"

کنار میزد تردید را، یقین‌هایش...

چقدر معجزه با چشم‌های خود دیدیم

چقدر خاطره‌ داریم از اربعین‌هایش...

چه دُرّ چشم‌نوازی... چه صحن و ایوانی

همیشه بوده نجف شهره با نگین‌هایش