کد خبر: 198043

طرح شفافیت آرای نمایندگان اصلاح شد+متن نهایی

 عضو هیئت رئیسه مجلس از نهایی شدن اصلاح طرح شفافیت آرای نمایندگان در کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس خبر داد.
اتاق خبر 24

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از نهایی شدن طرح شفافیت آرای نمایندگان در کمیسیون آیین نامه داخلی قوه مقننه خبر داد و گفت: این طرح به هیئت رئیسه ارائه شده است تا در سامانه طرح ها و لوایح مجلس بارگذاری شود.

وی با بیان اینکه نمایندگان طبق آیین نامه داخلی مجلس 10 روز فرصت دارند تا پیشنهادات خود درباره این طرح را ارائه کنند، افزود: احتمالا نمایندگان درخواستی را داشته باشند که این طرح خارج از دستور و با اولویت بررسی شود.

نماینده شاهین شهر در مجلس اضافه کرد: طبق آیین نامه داخلی مجلس اگر 50 نماینده درخواست داشته باشند که طرحی خارج از دستور بررسی شود این موضوع به رای نمایندگان گذاشته می شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس عنوان کرد: پس از بازگشت نمایندگان از سرکشی به حوزه های انتخابیه خود اگر قرار باشد طرح شفافیت آرای نمایندگان خارج از دستور بررسی شود پس از طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار این طرح در دستور کار مجلس قرار می گیرد.

متن نهایی طرح شفافیت آرای نمایندگان به شرح زیر است:

طرح اصلاح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (شفافیت آرای نمایندگان)

ماده1 : درجزء(1) ماده(21) قانون آئین نامه داخلی، پس از عبارت «توزیع آنها» عبارت «و انتشار آن برای عموم ظرف مدت حداکثر یک ماه از تاریخ جلسه به صورتی که قابل خوانش رایانه ای باشد» اضافه می شود.

ماده2 : ماده2- درجزء (6) ماده(22) قانون، پس از عبارت «هفتگی مجلس» عبارت «و انتشار آن برای عموم حداقل سه روز قبل از اولین جلسه» اضافه می شود.

ماده3 : یک تبصره به عنوان تبصره(2) به ماده(22) قانون به شرح زیر الحاق می شود:

تبصره 2- : هیئت رئیسه مجلس موظف است برنامه هفتگی جلسات خود را به اطلاع نمایندگان برساند و امکان حضور بدون حق رأی هر یک از نمایندگان، در صورتیکه حداقل یک روز قبل از جلسه درخواست کتبی خود را ارائه کند، در جلسات هیئت رئیسه فراهم نماید.
صوت و تصویر جلسات هیئت رئیسه از طریق سامانه در اختیار نمایندگان قرار می گیرد و آرای اعضای هیئت رئیسه به تفکیک موافق، مخالف و ممتنع در پایان هر جلسه و مشروح مذاکرات آن حداکثر ده روز پس از جلسه، به اطلاع نمایندگان می رسد. در موارد خاص پس از درخواست رئیس جلسه یا یک سوم حاضران، در صورت تصویب جمع حاضر، رأی اعضاء برای اطلاع نمایندگان اعلام نمی شود.

ماده4 : ماده(61) قانون به شرح زیر اصلاح و پنج تبصره به آن الحاق می شود:مناط اعتبار رسمیت جلسات کمیسیون ها حضور حداقل دوسوم اعضای کمیسیون و نصاب مصوبات آن مطابق ماده(117) این قانون است. جلسات کمیسیون ها به صورت علنی تشکیل می شود و دستور جلسات هفتگی حداکثر سه روز قبل از اولین جلسه، برای عموم منتشرمی شود. اسامی حاضران و غایبان جلسه همراه با آرای نمایندگان به تفکیک اسامی نمایندگان مخالف، موافق و ممتنع و کسانی که در رأی گیری شرکت نکرده اند به ترتیب حروف الفبا تا پایان روز رأی گیری در پایگاه اطلاع رسانی مجلس به صورتی که قابل خوانش رایانه ای باشد، برای عموم منتشر و در صورت مشروح مذاکرات کمیسیون نیز ثبت می شود.

تبصره 1- : ‌در صورت اضطرار که رعایت امنیت کشور ایجاب نماید، هرگاه وزیر ذیربط یا بالاترین مقام دستگاه مربوط یا حداقل یک چهارم از اعضای کمیسیون درخواست نمایند برای موضوع مورد بحث جلسه غیرعلنی تشکیل شود، باتصویب کمیسیون جلسه صرفاً برای رسیدگی به همان موضوع، غیرعلنی می شود.

تبصره 2- : ‌در صورت درخواست پنج نفر از اعضای کمیسیون و تصویب آن، آرای اعضای کمیسیون درباره طرح یا لایحه یا بخشی از اجزای آن، بدون درج اسامی منتشر می شود.

تبصره 3- : ‌درخصوص طرح ها و لوایحی که به موجب اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در کمیسیون مورد رسیدگی قرار می گیرد، الزاماً جلسات به صورت علنی تشکیل می شود و عدم انتشار آرای نمایندگان در اینگونه جلسات به منزله غیرعلنی شدن جلسه نیست.

تبصره 4- : ‌مشروح مذاکرات جلسات علنی کمیسیون ها حداکثر ظرف مدت یک ماه به صورتی که قابل خوانش رایانه ای باشد، در پایگاه اطلاع رسانی مجلس برای عموم منتشر می شود.

تبصره 5- : ‌مذاکرات جلسات غیرعلنی کمیسیون ها و آن دسته از آرای نمایندگان که عدم انتشار آن به تصویب کمیسیون رسیده بود، پس از گذشت حداقل یک سال با پیشنهاد حداقل پنج نفر از اعضاء و تصویب کمیسیون، منتشر می شود.

ماده5 : در ماده(63) قانون، عبارت «ضبط مذاکرات» به عبارت « ضبط و انتشار مذاکرات در پایگاه اطلاع رسانی مجلس» اصلاح می شود.

ماده6 : ماده(64) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:ماده64- گزارش عملکرد کمیسیون ها از امور ارجاعی از جمله: طرح ها و لوایح، سئوال، تحقیق و تفحص و عملکرد ناظرین در هیئت ها، شوراها و مجامع در پایان هر ماه در قالب فهرستی به هیئت رئیسه مجلس ارائه می شود تا به نحو مقتضی برای اطلاع نمایندگان و عموم، منتشر شود.

تبصره : ‌سازمان صداوسیما با رعایت شرایط مندرج در ماده(5) این قانون، مجاز است برای تهیه گزارش کامل و زنده صوتی و تصویری از جلسات علنی کمیسیون ها در کمیسیون حضور یابد و همچنین صوت این جلسات در پایگاه اطلاع رسانی مجلس به صورت زنده پخش می شود.

ماده 7- : ماده(81) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:
ماده81- ماموریت های رسمی فردی و جمعی نمایندگان از قبیل: شرکت درسمینارها و اجلاس و بازدیدهای فنی و تخصصی و نظارتی در داخل و خارج از کشور با تصویب کمیسیون ذیربط و تایید هیئت رئیسه مجلس انجام می شود. ماموریت اعضای هیئت رئیسه مجلس، با تصویب هیئت رئیسه انجام می شود.
هیئت رئیسه هر کمیسیون مکلف است حداکثر تا یک هفته پس از اتمام ماموریت، گزارش آن را به همراه فهرست اعضاء، هزینه ها، اهداف و نتایج؛ به صورتیکه قابل خوانش رایانه ای باشد، برای اطلاع عموم منتشر نماید. در مورد اعضای هیئت رئیسه مجلس این تکلیف به عهده هیئت رئیسه است.

تبصره : ‌در موارد خاص با تصویب کمیسیون برای اعضای کمیسیون و در مورد اعضای هیئت رئیسه مجلس با تصویب هیئت رئیسه، اطلاعات مربوط به ماموریت ها منتشر نمی شود.

ماده 8- : در ماده(89) قانون، پس از عبارت «ثبت خواهد شد» متن «هیئت رئیسه مکلف است ماهانه گزارش غیبت و تأخیر هر یک از نمایندگان در جلسات صحن و کمیسیون ها را در پایگاه اطلاع رسانی مجلس برای اطلاع عموم به صورتیکه قابل خوانش رایانه ای باشد، منتشر کند.» اضافه می شود.

ماده 9- : ‌در انتهای ماده(95) قانون، عبارت «اسامی نمایندگانی که سه بار غیبت غیرموجه در یک ماه داشته باشند در روزنامه ها درج خواهد شد.» حذف می شود.

ماده 10- : ‌در ماده(119) قانون، پس از عبارت «نتیجه آراء را» عبارت «همراه با نمایش اسامی نمایندگان مخالف، موافق و ممتنع و نمایندگانی که در رأی گیری شرکت نکرده اند» اضافه می شود و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود.

تبصره : ‌در مورد هر یک از مواد یا اجزاء که به تشخیص هیئت رئیسه مجلس جنبه صنفی یا منطقه ای دارد، آراء اعلام نمی شود.

ماده 11- : ‌یک تبصره به عنوان تبصره(2) به ماده(122) قانون به شرح زیر الحاق می شود:

تبصره 2- : ‌ تبصره2- در مواردی که حداقل پانزده نفر از نمایندگان رأی گیری مخفی با ورقه را برای غیر از موارد مندرج در این ماده درخواست نمایند، پس از توضیح نماینده پیشنهاددهندگان به مدت حداکثر پنج دقیقه، رأی گیری به عمل می آید و در صورت تصویب، برای آن موضوع رأی گیری مخفی باورقه انجام می شود. این تبصره شامل لوایح مربوط به عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی نمی شود.

ماده 12- : ماده(126) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:
ماده126- درتمامی مواردی که رأی گیری درصحن به صورت الکترونیکی یا علنی با ورقه انجام می شود، اسامی نمایندگان موافق، مخالف و ممتنع و کسانی که در رأی گیری شرکت نکرده اند به ترتیب حروف الفبا در مشروح مذاکرات ثبت و حداکثر یک هفته پس از رأی گیری در پایگاه اطلاع رسانی رسمی مجلس به صورتیکه قابل خوانش رایانه ای باشد، برای عموم منتشر می شود.

تبصره : ‌اسامی نمایندگان درخواست کننده رأی گیری مخفی یا علنی باورقه، درصورت مشروح مذاکرات مجلس ثبت می شود

منبع: خبرگزاری تسنیم