کد خبر: 197420

ماجرای برق کشی باغ شاپور غلامرضا!

اتاق خبر 24

یک کاربر در توئیتی نوشت: 

روزی غلامرضا پسر رضاخان به شهردار میگوید: چقدر پول دارید؟

شهردار: فلان قدر

غلامرضا: باغ مرا با آن برقکشی کنید

شهردار: این پول برقکشی روستاهاست

غلامرضا: گور پدر روستاییان؛ باغ مرا برقکشی کنید

درپایان کار، غلامرضا با دیدن کنتوری در باغ میگوید: این کثافتم ببرید، مگر من هم باید پول برق بدهم!