کد خبر: 197245

میراث اقتصادی روحانی برای رئیسی چیست؟

اتاق خبر 24

یک کاربر در توئیتی نوشت: 

میراث اقتصادی روحانی برای رئیسی:

سال ۹۲میانگین رشد اقتصادی ۲/۷۵بوده امروز رشد اقتصادی تقریبا صفر درصد 

دلار ۳۲۰۰ تحویل گرفته؛دلار ۲۵۰۰۰ تحویل رئیسی میده 

ضریب جینی از ۰/۳۶درصد امروز رسیده به ۰/۴۱درصد

نقدینگی سال ۹۲ مبلغ ۶۳۹ هزار میلیارد بوده سال ۹۹ مبلغ  ۳۴۷۵ هزار میلیارد شده