کد خبر: 197211

پیشنهاد واکسیناسیون فعالان مشاغل

عبدالله گنجی در توئیتی نوشت: نمیشود بعد از ۶۰ ساله ها به بالا واکسن را سراغ معیشت و مشاغل فرستاد تا هم اقتصاد کشور بدتر نشود هم نان آور خانواده به کارش برسد؟
اتاق خبر 24

نمیشود مشاغل پر خطر در اولویت باشد؟ رستورانها، نانواییها، صنوف، معلمان، اساتید، دانشجویان و دانش آموزان، کادر اتوبوس، پرواز و قطارها، کارگران، آتش نشانها ...