کد خبر: 197207

خاطره ای تلخ از اعتماد به غرب، به جای مبارزه!

اتاق خبر 24

یک کاربر در توئیتی نوشت: 16 آوریل 1993 سازمان ملل سربرنیتسا را شهر امن معرفی کرد. مردم از گوشه کنار به داخل سربرنیتسا پناه برده بودند. نیروهای صرب آمدند، نیروهای سازمان ملل کنار رفتند و صربها مردان مسلمان و پسران را جدا و همه را قتل عام کردند.

این سرنوشت مردمی بود که بجای مبارزه به غرب اعتماد کردند.