کد خبر: 197147

ماجرای اپوزیسیون خودفریب جمهوری اسلامی

اتاق خبر 24

عبدالله گنجی در توئیتی نوشت: اپوزیسیون خودفریبی دارد جمهوری اسلامی.

مشکل برق ایجاد میشود میگوید نظام رفت.

مشکل آب ایجاد میشود میگویند نظام رفت.

مشارکت پائین میآید میگوید کار ما بود نظام رفت.

تجمع صنفی میشود میگویند عازم تهرانیم.

اعتراض دانشجویی میشود میگویند تمام شد.

کارخانه تعطیل میشود میگویند تمام شد.