کد خبر: 197123

خطر جدی برای دام‌های مولد

اتاق خبر 24

یک کاربر در توئیتی نوشت: اخطاری جدی در خصوص ذبح دامهای مولد و فروش آنها به کشورهای دیگر

از بین رفتن ذخایر داخلی و اجبار به واردات

تذکری که در مورد کشتار جوجه ها هم داده شد و به آن توجهی نشد.

آخر دولت تدبیر و امید شاهد بی تدبیری هایی هستیم که گویا عامدانه در جهت ضربه به اقتصاد کشور انجام می شود.