کد خبر: 197036

چک‌ لیست نظارت کمیته تطبیق مذاکرات هسته‌ ای

اتاق خبر 24

ابوذر گوهری در توئیتی نوشت: 

چک‌لیست نظارت کمیته تطبیق بر خروجی مذاکرات هسته‌ای:

-رفع همه تحریم‌ها

-راستی آزمایی تعهدات آمریکا

-تقدم زمانی انجام تعهدات آمریکا

-عدم ورود به مباحث موشکی ومنطقه‌ای

-مطالبه خسارت از آمریکا

-تضمین عدم خروج مجدد آمریکا از برجام

در صورت عدم تحقق موارد فوق هیچ توافقی نباید نهایی شود.