کد خبر: 197006

همچنان عوض شدن جای شهید و جلاد!

یک کاربر در توئیتی نوشت: روزگار غریبی‌ است؛ اگر از دستاوردهای نخبگان ایران بگویی، عقب افتاده و بدبختی. و اگر مردم و کشورت را تحقیر کنی انسان فرهیخته‌ای هستی!