کد خبر: 196984

اگر نظام اهل تقلب بود ...

اتاق خبر 24

عبدالله گنجی در توئیتی نوشت: اگر نظام جمهوری اسلامی اهل خیانت به آرای مردم بود در انتخابات ۱۴۰۰به جای ۴۸/۸ درصد عدد مشارکت ۵۱درصد را اعلام میکرد؛

در سال ۱۳۹۶ به جای عدد ۵۰/۷ درصد عدد ۴۹/۵ درصد اعلام می کرد تا دور دوم رود.

نفس لوامه آنان که طراحی تقلب کردند و نظام را به تقلب ۱۳ میلیونی متهم کردند هنوز بیدار نشده

 اگر نظام اهل تقلب بود ...