کد خبر: 196801

ما اشتباه انتخاب کردیم...

بخشی از تریبون آزاد در سطح شهر در روزهای منتهی به انتخابات ریاست جمهوری: اگر انتخابات انتصابی بود چهارسال پیش آقای رئیسی رای آورده بود.