کد خبر: 196767

در انتخابات چه کسی انقلابی و چه کسی ضدانقلابی است؟

اتاق خبر 24

محسن مهدیان در توئیتی نوشت: انتخابات کارزار نهایی در دوقطبی اصیل و مقدس انقلابی و ضدانقلابی است.

هرکس دعوت به مشارکت کند با هر سلیقه ای هم که باشد، ولو غیرانقلابی باشد اما باز هم درون انقلاب است و هرکس با هر لباسی و هر سابقه ای، انتخابات را تحریم کند در صف ضدانقلاب است و

خلاص. غیرانقلابی باضدانقلاب فرق دارد.