کد خبر: 196709

بروید جایی که نلرزید!

اتاق خبر 24

یک کاربر در توئیتی نوشت: آنهایی که با خلق عبارت‌هایی مثل [بیسواد، دروغگو، بی‌عقل، عصرحجری، متوهم، هوچی‌باز، بی‌فرهنگ، بزدل‌سیاسی، افراطی و...] شیخ‌حسن روحانی را می‌ستودند؛ حالا لرزان شده‌اند و به بغض‌فروخورده یک‌ملت می‌گویند بی‌اخلاق! به قول همان شیخ‌حسن‌تان: بروید جایی که نلرزید!