کد خبر: 196705

کمک مناظره سوم به شفافیت

اتاق خبر 24

محسن مهدیان در توئیتی نوشت: مناظرات با ۲ تغییر به شفافیت کمک کرد:

یک. سوال مشترک و امکان مقایسه

برنامه همتی: کشور رشد میخواهد وتحریم اجازه نمیدهد.

برنامه مهرعلیزاده: درباره این ۷ مشکل رجوع کنید به سایتم. اما فیلترینگ و حجاب و..

دو.سوال جزئی: کسانی که دنبال دوقطبی و وسط لحاف رفتن و حاشیه نشینی بودند به دام افتادند.