کد خبر: 196684

۸ دقیقه فرصت برای دولت

مالک شریعتی سخنگوی ستاد زاکانی در توئیتی نوشت: ظاهرا ۸ دقیقه به دولت روحانی فرصت پاسخگویی داده اند! باید ۸۰ میلیون دقیقه به ۸۰ میلیون نفر از مردم وقت می دادند تا بتوانند دردها و رنجهای خود از ۸ سال بدعملی دولت را فریاد بزنند.