کد خبر: 196682

گل کاشتی آقای همتی!

اتاق خبر 24

محمد ایمانی در کانال تلگرامی خود نوشت: وقتی نامزدی، شخصیت مستقل نداشته باشد و دیکته های دیگران را رونویسی کند، می شود همین آقای همتی و گل کاری منحصر به فردش!

فعلا کاری نداریم که او، مائو رهبر چین را با کره شمالی اشتباه گرفته! اما کدام نامزد عاقلی، برای این که رقیب انتخاباتی را بزند، رفتن او به میان کشاورزان را مسخره می کند و نشانه برنامه ریزی برای

تبدیل ایران به کره شمالی می خواند؟!

این ادبیات سخیف و کُتره ای، در حالی است که بخش کشاورزی در تمام دنیا، به عنوان یکی از پنج، شش پیشران بزرگ برای جهش اقتصادی محسوب می شود و ضمنا یکی از پایه های امنیت اقتصادی و

غذایی به حساب می آید.

به همین دلیل هم هست که سیاستمداران برجسته در آمریکا و اروپا و آسیا، حساب ویژه ای برای بخش کشاورزی قائلند و در مقابل، تحقیر کنندگان این بخش، در حد دشمنان امنیت و اقتصاد ملی 

کشورها رتبه بندی می شوند.

مغز مخاطب هنگ می کند وقتی به یاد می آورد که فردی با این حد از بی سوادی، در حساس ترین شرایط کشور، به مدت سه سال سکاندار بانک مرکزی بوده و می خواسته سفیر ایران در چین شود!