کد خبر: 196289

می دونید هشت سال یعنی چی؟

اتاق خبر 24

یک کاربر در توئیتی نوشت:

میدونید هشت سال یعنی چی؟! 

یعنی از بدو تولد تا ۸ سالگی و... 

یعنی از ۱۲  سالگی تا ۲٠ سالگی و...

یعنی از ۲۲ سالگی تا ۳٠ سالگی و... ​

یعنی از ۳۲ سالگی تا چهل سالگی و...

و انسان فقط یکبار به دنیا می آید!

درست انتخاب کنیم تا مدیون کودکان، نوجوانان، جوانان و... نشویم.