کد خبر: 196190

آیا این آمار را درباره رئیسی می‌دانستید؟

یک کاربر در توئیتی نوشت: آیا می دانستید بیشترین میزان آزادی زندانیان سیاسی، بیشترین برخورد با مفاسد اقتصادی دانه درشت، بیشترین میزان بازگشت کارخانه های تعطیل شده به چرخه تولید در دوره مدیریت رئیسی در قوه قضائیه بوده است؟