کد خبر: 196188

چرا رئیسی در قوه قضائیه نماند؟

یک کاربر با طرح این سوال که اگر رئیسی میخواست با فساد مبارزه کند چرا در قوه قضائیه نماند، در توئیتی نوشت: چون در آنجا با فسادی که شکل گرفته میتوان برخورد کرد و در دولت با فسادی که هنوز شکل نگرفته.