کد خبر: 195973

ابهامات در خصوص ترخیص محموله ذرت منجمد

 در زمان رسیدگی به اظهارنامه محموله ذرت شیرین رئیس سرویس ارزیابی اقدام به حذف تیک استاندارد نموده و همین امر باعث شده که کالا بدون اخذ مجوز استاندارد ترخیص شود. در گام بعد از توقیف در گمرک فرودگاه امام خمینی، مشخص نیست کالا چگونه اظهار شده است.
اتاق خبر 24

ماجرای ترخیص، توقیف و اظهار مجدد یک محموله ذرت شیرین که ظاهرا اداره کل استاندارد در گمرک مبدا موضوع آلودگی میکروبی آن را مطرح کرده است به شدت خبر ساز شده است.

موضوع از آن قرار است،‌ که یک محموله ذرت شیرین منجمد در مسیر سبز قرار گرفته و از یکی  از گمرکات جنوبی کشور ترخیص میشود. مدتی بعد مشخص میشود که اداره کل استاندارد در محل اعلام کرده است که این محموله دچار آلودگی میکروبی است. ظاهرا در گمرک اول تیک مربوط به استاندارد حذف شده بود. خود این موضوع یکی از گپهای بزرگ سامانه گمرک را مشخص کرد که چگونه تیک نظارت سازمان استاندارد توسط کاربر حذف شده است.

این درحالی است که گمرک مبدا با اعتراض  اداره کل استاندارد درخواست اعمال ماده 106 قانون امور گمرکی را برای توقیف محموله در تهران مینماید.

در این ماده آمده است، در مورد کالای موضوع ماده 105 که به جای کالای مجاز و بدون استفاده از اسناد خلاف واقع از گمرک ترخیص شده و از تاریخ ترخیص آن بیش از چهار ماه نگذشته است به شرح زیر رفتار می شود:

الف ـ درصورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا باشد کالا فوری توقیف و پس از رد حقوق ورودی دریافتی طبق مقررات ماده 105 این قانون رفتار می شود.

ب ـ درصورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا نباشد و معلوم گردد که در زمان ترخیص، حقوق ورودی بیشتری به آن تعلق می گرفته است، مابه التفاوت حقوق ورودی مقدار به دست نیامده دریافت می شود.

بر این اساس محموله در انبار صاحب کالا توقیف می‌شود،  این موضوع  دارای ابهامات بسیار وسیعی است که تا کنون ستاد گمرک ایران نسبت به موضوع سکوت کرده است. البته باید تاکید کرد که مدیر کل گمرک توضیحاتی را نسبت به اعمال ماده 106 در مهلت مقرر ارائه کرده است.

اکبر پور در این خصوص گفت، شرکت الف طی کوتاژ 26814530 در مورخ 20/9/98 اقدام به اظهار 2000 نگله ذرت شیرین بوزن 21000 کیلوگرم  به ارزش 158340 یوان چین ،نموده، گفت:  بهنگام رسیدگی به اظهارنامه و قبل از خروج کالا ( رئیس سرویس ارزیابی اقدام به حذف تیک استاندارد نموده ) و همین امر باعث شده که کالا بدون اخذ مجوز استاندارد ترخیص شود.

به گفته این مقام مسئول،‌ متعاقب اقدام رئیس سرویس،گمرک شهید رجایی بعد از در جریان قرارگرفتن خروج کالا بدون اخذ مجوز استاندارد برابر مقررات و به استناد ماده 105 قانون امور گمرکی باتوجه به عدم اخذ مجوزقانونی برابر ماده 106 قانون امورگمرکی بلافاصله مراتب را بصورت مکتوب در موعدقانونی به صاحب کالا ابلاغ نموده که نسبت به عودت کالا بگمرک اقدام نماید.

ابلاغیه مورد نظر به صاحب کالا در موعد قانونی صورت گرفته و پس از ابلاغ  گمرک شهید رجایی ذینفع کالا را به گمرک فرودگاه امام تحویل نموده است. همچنین فرایند رسیدگی به آن در دست اقدام است. ضمنا  آنچه حائز اهمیت است این که بعد از خروج کالا استعلامی از سوی گمرک شهیدرجایی با سازمانهای مجوز دهنده صورت نگرفته است.

گفتنی است، این محموله در انبار صاحب کالا قرار دارد و نمونه برداری ثانویه از محموله توسط گمرک فرودگاه امام خمینی نیز انجام شده است.

منبع: خبرگزاری تسنیم