کد خبر: 195876

بزرگترین آفت ‎مذاکرات فرسایشی برای ایران

اتاق خبر 24

سیدناصر موسوی لارگانی، نماینده مجلس در توییتر نوشت: شرطی شدن اقتصاد بزرگترین آفت ‎مذاکرات فرسایشی برای کشور است. وقتی همه چیز در انتظار نتیجه مذاکرات بماند، طبیعی است تحرک خاصی مخصوصا در حوزه اقتصاد انجام نمی شود. هدف اصلی غرب هم همین است.

لذا نتیجه مذاکرات اخیر باید خیلی سریع مشخص شود. نمی توان کشور را معطل ‎مذاکرات وین کرد.