کد خبر: 195807

عاقبت نافرمانی مدنی در آمریکا و ایران

اتاق خبر 24

سیدامیر سیاح، کارشناس مسائل اقتصادی در توییتر نوشت: ‏در آمریکا کلا ۶ساعت نافرمانی مدنی کردند، گاردویژه همه را تارومار و دستگیر کرد. آنهایی هم که فرار کردند را یکی یکی دادستان دارد پیدا و زندانی میکند.

در ایران ۸ماه نافرمانی مدنی کردند و اموال عمومی را آتش زدند. در انتخابات بعدی پیروز شدند و ۸سال کشور را به گند کشیدند، آخرش طلبکار هم هستند.