کد خبر: 195438

با صف عاشقان رفت گمشده‌ام به میدان

اتاق خبر 24

افشین علا، شاعر در کانال تلگرامی خود نوشت: برای شهید سرافراز مازندران "یوسف سجودی" که سی و هفت سال است شهر بابل چشم به راه بازگشت قامت بلند و سیمای یوسف گون اوست.

با گل من چه کردی؟

باز رسیده اسفند، آمده ماه یوسف

مانده هنوز بابل، چشم به راه یوسف

شهر، اگرچه گردد غرق بهارنارنج

عید صفا ندارد بی رخ ماه یوسف

باد ز کاکل او رایحه ای نیاورد

قافله ای نیامد بر لب چاه یوسف

در غم او خمیده گوشه به گوشه یعقوب

چرخ حسود! جز حسن، چیست گناه یوسف؟

کاش دمی ببیند از بن آن دو ابرو

موی سفید ما را چشم سیاه یوسف

هرچه به جبهه گفتم: با گل من چه کردی؟

هیچ نگفت، چون بود مست نگاه یوسف

در چمنش نبویید پیرهنش نجویید

جامه ی اوست خورشید ماه، کلاه یوسف

لشکر کربلا را یک تنه شد علمدار

پس به یقین، اباالفضل هست پناه یوسف

با صف عاشقان رفت گمشده ام به میدان

در صف حشر باشد عشق، گواه یوسف

خصم، شکست ما را بلکه به خواب بیند

زان که هنوز هستیم جمله، سپاه یوسف...