کد خبر: 194610

عجب شاه با غیرتی داشتیم!

اتاق خبر 24

یک کاربر فضای مجازی در توییتر نوشت: ابوالحسن ابتهاج در خاطراتش مینویسد که در جریان دعوت از مستشاران آمریکایی، وقتی شاه اسم معاون وزیرخارجه را در لیست دید، گفت: او نیاید. گفتم:چرا؟

گوشش سرخ شد گفت: فلان فلان شده در جریان سفر ما به ملکه ثریا پیشنهاد وقیحانه داده!

 البته بعد پشیمان شد و گفت: اشکال ندارد، بیاید. شاه باغیرت