کد خبر: 194450

تفاوت امام خمینی با علمای دوره مشروطیت چه بود؟

دکتر موسی جعفری در کانال تلگرامی خود نوشت: یکی از علل موفقیت بیشتر تحقق عملی اندیشه سیاسی امام خمینی نسبت به زعمای بزرگ دوران مشروطیت این است که امام راحل با اصول و شاخص های نظری غرب وارد دنیای سیاست و سایر مدعیان حکومت نگردید ؛ از این روی در موقع "انقلاب و براندازی" شاه از قواعد و افق و روشهای انقلاب  مارکسیستی استفاده ننمود ۰
اتاق خبر 24

دکتر موسی جعفری در کانال تلگرامی خود نوشت: یکی از علل موفقیت بیشتر تحقق عملی اندیشه سیاسی امام خمینی نسبت به زعمای بزرگ دوران مشروطیت این است که امام راحل با اصول و شاخص های نظری غرب وارد دنیای سیاست و سایر مدعیان حکومت نگردید ؛ از این روی در موقع "انقلاب و براندازی" شاه از قواعد و افق و روشهای انقلاب  مارکسیستی استفاده ننمود ۰

 در مرحله تثبیت "نظام" جمهوری اسلامی هم از اصول و ارزشهای لیبرالیسم فاصله متعادل و منطقی را جهت حفظ استقلال آرمانهایش رعایت نمود ۰

واضح است که در عصر حاضر ضرورت این فاصله گذاری و استغنا و هویت یابی برای مرحله" تمدن سازی" بیشتر احساس می گردد؛ چرا که لازمه بسط و تفضیل یک نظریه، استقلال در مسیر است

تفاوت امام خمینی با علمای دوره مشروطیت چه بود؟