کد خبر: 194354

اولین همجنسگرایی که به مقام وزارت در آمریکا رسید

امیرعلی ابوالفتح کارشناس مسائل آمریکا درباره همجنسگرایی که به مقام وزارت در آمریکا رسید در صفحه اینستاگرام خود نوشت: سنا صلاحیت پیت بوتیجج را برای تصدی سمت وزیر حمل و نقل امریکا تایید کرد. وی نخستین همجنسگرایی است که به مقام وزارت در امریکا می رسد.
اتاق خبر 24

امیرعلی ابوالفتح کارشناس مسائل آمریکا درباره همجنسگرایی که به مقام وزارت در آمریکا رسید در صفحه اینستاگرام خود نوشت: سنا صلاحیت پیت بوتیجج را برای تصدی سمت وزیر حمل و نقل امریکا تایید کرد. وی نخستین همجنسگرایی است که به مقام وزارت در امریکا می رسد.

رای هشتاد و هفت سناتور به بوتجیج نشان می دهد که بخش عمده جمهوریخواهان و محافظه کاران با همجنسگرا بودن یک وزیر در امریکا مشکلی ندارند؛ موضوعی که تا چند دهه پیش غیر قابل تصور بود.

اولین همجنسگرایی که به مقام وزارت در آمریکا رسید