کد خبر: 194177

طرح جدید مجلس برای ممنوعیت تغییر کاربری زمین

جمعی از نمایندگان طرح اصلاح موادی از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها را تهیه و تدوین کرده‌اند.
اتاق خبر 24

طرح اصلاح موادی از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ های مصوب اول آبان سال 1385 و مصوب بعدی آن و  اصلاحیه 31 خرداد سال 1379 از سوی جمعی از نمایندگان تهیه و تدوین شده و جهت بررسی در جلسه علنی قوه مقننه تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است.

مقدمه (دلایل توجیهی):

وضع قوانین و مقررات یکسان برای تمام اراضی کشاورزی و باغات در کشور نه تنها باعث حفظ اراضی موصوف و ارتقای بهره‌وری کشاورزی نگردیده است بلکه باعث ساخت و سازهای غیرقانونی و تشکیل پرونده های متعدد حقوقی و کیفری در مراجع قضایی گردیده و بعضاً با توجه به محدودیت‌های اعمال شده باعث عدم اقبال کشاورزان به توسعه کشاورزی و استفاده بهینه از اراضی مذکور شده است لذا این طرح به منظور رعایت حقوق کشاورزان و حفظ اراضی کشاورزی تقدیم نمایندگان ملت می‌گردد.

عنوان طرح:  طرح اصلاح موادی از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ های مصوب 1379/3/31 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 1385/8/1

1-ماده یک به شرح زیر اصلاح می شود:

به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و تداوم بهره وری آنها اراضی مذکور براساس آیین نامه ای که ظرف 6 ماه توسط جهاد کشاورزی تهیه به تصویب هیئت دولت می‌رسد به 3 درجه طبقه بندی می‌شوند و تغییر کاربری این اراضی در خارج از حدود قانونی شهرها و شهرک‌ها جزء در موارد ضروری و با رعایت شرایط مقرر در این قانون ممنوع می‌باشد.

2 -در تبصره 1 عبارت «درجه یک» بعد از کلمه « اراضی » در سطر یک اضافه گردد.

3 -متن زیر به عنوان تبصره 2 الحاق می‌گردد:

تبصره 2 -تشخیص ضرورت تغییر کاربری اراضی درجه 2 موضوع این قانون با توجه به اطلس کشاورزی هر شهرستان به عهده کمیسیونی مرکب از فرماندار، روسای جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری، دبیر انجمن صنفی کشاورزان و یکنفر از اساتید دانشگاه در رشته کشاورزی یا منابع طبیعی به انتخاب کمیسیون می باشد که ریاست آن با فرماندار و
دبیری رئیس جهاد کشاورزی می‌باشد این کمیسیون باید ظرف یک سال اطلس کشاورزی هر شهرستان را تهیه نمایند.

4 -متن زیر به عنوان تبصره 3 الحاق می گردد:

تبصره 3 تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی درجه 3 با کمیسیونی مرکب از رئیس جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی و کارشناس حقوقی اداره جهاد کشاورزی شهرستان می باشد.
دبیر خانه کمیسیون های تبصره 2 و 3 در جهاد کشاورزی شهرستان و دارای وظایف کمیسیون مندرج در تبصره 1 می باشد.

5 -در تبصره 4 عبارت « جهاد کشاورزی شهرستان» جایگزین عبارت «سازمانهای جهاد کشاورزی استانها» گردد. 6 -در تبصره 6 عبارت «این قانون» جایگزین عبارت «تبصره1 این ماده» گردد.

7 -متن زیر به تبصره 7 الحاق گردد:

 «و مرجع تجدید نظر تصمیمات کمیسیونهای تبصره 2 و 3 با تشخیص و پیشنهاد جهاد کشاورزی حسب مورد کمیسیون تبصره 1 و 2 می‌باشد»
8 -در ماده 3 عبارت «از کمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) این قانون حذف گردد.
9 -در ماده 7 عبارت کمیسیون های موضوع این قانون» جایگزین عبارت کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 گردد. 10 -در ماده 8 عبارت 2 و3 بعد از عبارت تبصره 1 الحاق گردد.
11 -در ماده 10 -عبارت «از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون» حذف گردد
12 -در ماده 12 -عبارت «مفاد این قانون» جایگزین عبارت «تبصره (1) ماده (1) این قانون» گردد.
اسامی امضا کنندگان طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها  به شرح زیر است:

ابوالفضل ابوترابی - مجید نصیرائی - حسینعلی حاجی دلیگانی - جعفر قادری - پروین صالحی مبارکه - حسین میرزائی - مالک شریعتی نیاسر - علی بابائی کارنامی - حجت اله فیروزی - سیدجواد حسینی کیا - محمدتقی نقدعلی - رسول فرخی میکال - رحیم زارع - محمد باقری - نصراله پژمان فر - حسین حق وردی - سیدعلی یزدی خواه - جعفر راستی - فریدون حسنوند - علی اصغر عنابستانی - محمدصالح جوکار - بهروز محبی نجم آبادی - روح اله نجابت - اصغر سلیمی.

منبع: خبرگزاری تسنیم