کد خبر: 193905

چند نفر از عوامل فتنه ۸۸ از مدیران فعلی کشور هستند؟

احمد نادری، نماینده مجلس در توییتر نوشت: به استناد قانون اساسی آمریکا هرکسی دست به شورش علیه کشور بزند از تمام سمت‌های لشکری و کشوری محروم خواهد شد و مخالفان ترامپ بر این اساس می‌خواهند وی را از آینده سیاسی آمریکا حذف کنند.
اتاق خبر 24

احمد نادری، نماینده مجلس در توییتر نوشت: به استناد قانون اساسی آمریکا هرکسی دست به شورش علیه کشور بزند از تمام سمت‌های لشکری و کشوری محروم خواهد شد و مخالفان ترامپ بر این اساس می‌خواهند وی را از آینده سیاسی آمریکا حذف کنند.

اگر این قانون درباره عوامل فتنه ۸۸ اجرا می شد چند نفر از مدیران فعلی از سمت خود برکنار می شدند؟

چند نفر از عوامل فتنه ۸۸ از مدیران فعلی کشور هستند؟