کد خبر: 193854

وقوع جنگ داخلی سرد در آمریکا

امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل سیاسی درباره وضعیت آمریکا در صفحه اینستاگرام خود نوشت: آمریکا هم اکنون دچار دور تسلسل خشونت اجتماعی و افراط گرایی سیاسی شده است که خشونت و افراط گری یکی، خشونت و افراط گری دیگری را تشدید می کند؛ رخدادی که برخی از اندیشمندان علوم سیاسی در امریکا، از آن به عنوان "جنگ داخلی سرد" یاد می کنند.