کد خبر: 193594

هر دو مسئولند! اما این کجا و آن کجا؟

سیدنظام‌الدین موسوی، نماینده مجلس در توییتر نوشت: یک مسئول داریم ۵ماه است تمام توانش را گذاشته تا مالک متهم به فساد شرکت هفت تپه خلع ید نشود و کارگران به حقوقشان نرسند.
اتاق خبر 24

سیدنظام‌الدین موسوی، نماینده مجلس در توییتر نوشت: یک مسئول داریم ۵ماه است تمام توانش را گذاشته تا مالک متهم به فساد شرکت هفت تپه خلع ید نشود و کارگران به حقوقشان نرسند.

یک مسئول هم داریم ۵ماه است تمام توانش را گذاشته تا واکسن کرونا تولید کند و دخترش هم اولین داوطلب تست واکسن ایرانی میشود.

هر دو مسئولند اما این کجا و آن کجا؟

هر دو مسئولند! اما این کجا و آن کجا؟