کد خبر: 193461

جزئیات سناریوی دولت برای پذیرش FATF

یک کاربر فضای مجازی مراحل سناریوی جدید دولت در پذیرشFATF را در توییتر منتشر کرد.
اتاق خبر 24

ادعای‌ موافقت‌ رهبری و بررسی بیشترFATFدر مجمع

تمسخر واکسن ایرانی، ترندکردن "واکسن‌بخرید" و فشار رسانه‌های اصلاحاتی و البته شبکه‌های ماهواره‌ای

درخواست برگزاری رفراندوم از طرف روحانی

ادعای ربیعی که مانع خرید واکسن، نپیوستن بهFATF است!