کد خبر: 192549

نسخه پیامبر (ص) برای عاقبت‌بخیری‌ انسان‌ها

۲۸ صفر سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص) است که با سیره و روش خود راه رستگاری و عاقبت‌بخیری را به همه ما نشان دادند.
اتاق خبر 24

آدمی همواره در جستجوی قهرمان و اسوه‌ای است که او را سرمشق زندگی خویش قرار دهد و در مـوضـوعـی خـاص یـا بـه طـور مـطـلق از او پـیـروی کـنـد تـا بـه سـر مـنـزل مـقـصـود بـرسد؛ در ابـتـدا از مـؤمـنان وارسته و اعتقادات آنان به نیکی یاد می‌کند و به طور مستقیم یا غیرمستقیم خود را به الگوگیری از آنان فرا می‌خواند.

در مـرحـله بـعد، کسانی را به عنوان مثل و نمونه معرفی می‌کند که از بینش و بصیرت و ایـمـان و تـقـوای بـسـیـار بالایی برخوردار بوده اند و جا دارد که مؤمنان در هر زمانی همت خـویـش را بـه کـار گـیـرنـد تـا بـه چـنـان مـنـزلتـی نائل آیند.

امـا عـمـوم پـیـام آوران الهـی که در راس آنان حضرت محمد مصطفی (ص) قرار دارد، در عالی‌ترین سطح به عنوان الگو‌های معصوم و ممتاز مورد عـنـایـت الهـی قـرار دارنـد و خـداونـد مـتـعـال آنـان را در مـیـدان اعـتـقـاد، عـمـل و اخـلاق نـیـکـو و مـعتدل، الگو‌های نخبه‌ای برای آدمیان معرفی کرده که پیروی از آنان به طور قطع انسان را به سر منزل سعادت خواهد رساند.

منبع: جام نیوز