کد خبر: 192313

تعداد دکل های نفتی آمریکا افزایش یافت

شرکت های انرژی آمریکا در هفته گذشته برای سومین هفته متوالی بر تعداد دکل های فعال نفت و گاز طبیعی خود افزودند.
اتاق خبر 24

شرکت های انرژی آمریکا در هفته گذشته برای نخستین بار از اکتبر 2018 برای سومین هفته متوالی بر تعداد دکل های فعال نفت و گاز طبیعی خود افزودند.

افزایش قیمت ها در ماه های اخیر برخی از تولیدکنندگان را بر آن داشته تا بار دیگر فعالیت های حفاری را آغاز کنند.

بیکر هیوز، بزرگ ترین شرکت خدمات نفتی جهان، تعداد دکل های نفت و گاز، شاخص اولیه تولیدات اتی است در هفته منتهی به 2 اکتبر 5 عدد افزایش یافت و به 266 دکل رسید.

مجموع دکل ها در هفته منتهی به 14 آگوست به کمترین تعداد 244 دکل رسید. آمار بیکر هیوز به سال 1940 باز می گردد.

بر اساس این آمار، تعداد دکل های نفتی 6 دکل افزایش یافت و به 189 دکل در این هفته رسید که کمترین تعداد از هفته منتهی به  19 ژوئن ایت درحالی که تعداد دکل های گازی یک دکل افزایش یافت و به 74 دکل رسید.

منبع: خبرگزاری ایرنا