کد خبر: 191389

موفقیت ۳۷ شرکت در صادرات محصولات نانویی

ایران پس از کسب رتبه چهارم جهانی در انتشار علم نانو در سال ۲۰۱۹، رتبه چهاردهم در سرانه مقاله نانو به جمعیت در سال ۲۰۱۸ و رتبه هشتم در انتشار مقالات در مجلات Q۱، به فروش ۲۵ هزار و ۴۶۲ میلیارد ریالی محصولات این حوزه دست یافته است، به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۷ تعداد ۳۷ شرکت محصولات نانویی خود را راهی ۳۶ کشور دنیا کردند.
اتاق خبر 24

با تصویب ســند ۱۰ ســاله دوم پیشــرفت فناوری نانو در ایران تحت عنوان "گســترش کاربرد فناوری نانو در افق ۱۴۰۴" در هیات وزیران در آذرماه ســال ۱۳۹۶، راه برای بهره گیری از آثار اقتصادی و اجتماعی فناوری نانو و مشارکت در مسابقه جهانی این عرصه هموارتر شد.

دوره جدید، افزایش اقتدار علمی کشــور، توســعه صنعت و بازار نانو و نقش آفرینی این فناوری در زندگی مردم هدف گیری شــده اســت. مبتنی بر این رو یکردها، چشم انداز و سه هدف کلان برای ۱۰ ساله دوم پیشرفت نانو در کشور معین شد. مطابق با این چشم انداز، پیشرفت‌های فناوری نانو در ایران اسلامی تا سال ۱۴۰۴ با تاثیرگذاری در آبادانی کشور و تولید ثروت، موجب بهبود زندگی مردم می شود. در این سال، کشور ضمن تعامل سازنده با سایر کشــورها، حرکت به ســمت مرجعیت جهانی در فناوری نانو را ادامه می‌دهد و اثر قابل ملاحظه‌ای بر اقتدار علمی کشــور خواهد داشت.

سه هدف کلان که با حرکت در راستای این چشم انداز در نهایت محقق خواهند شد شامل ارتقای اثرگذاری فناوری نانو در بهبود کیفیت زندگی مردم، دستیابی کشور به جایگاه مناسب در علم و فناوری نانو در بین کشورهای جهان و کسب سهم مناسبی از بازار جهانی فناوری نانو است.

دستیابی به جایگاه اثرگذار در نانو فناوری

در ســال ۲۰۱۹ میلادی، تعداد ۱۱ هزار و ۹۶ مقاله مرتبط با فناوری نانو توســط محققان ایرانی در WoS نمایه شــد که معادل ۵٫۸۷ درصد از کل مقالات نانو منتشــر شــده در ســال ۲۰۱۹ اســت. ایران با این ســهم از انتشــارات نانو، همانند ســال گذشــته، در رتبه چهارم دنیا قرار گرفت.

این جایگاه در حالی به دست آمد که در سال ۲۰۰۱ و قبل از تأسیس ستاد فناوری نانو که تعداد معدودی از محققان و دانشمندان ایرانی با این فناوری نوظهور آشنا بودند، با انتشار ۱۰ مقاله نانو در رده پنجاه و هفتم دنیا و ششــم منطقه خاورمیانه قرار داشــتیم.

منبع: خبرگزاری ایرنا