کد خبر: 189872

چگونه برده و بنده تکنولوژی نباشیم؟

یک فعال فضای مجازی در توییتر نوشت:
اتاق خبر 24

استفاده و کاربردمان از تکنولوژی را مطابق ارزشها و هنجارهایمان رقم بزنیم، نه اینکه ارزشها و هنجارهایمان را مطابق کارکردهای تکنولوژی تعریف کنیم. برده و بنده تکنولوژی نباشیم.