کد خبر: 189869

رسوایی دیگری برای شیفتگان غرب

سید مصطفی میرسلیم نماینده مجلس یازدهم در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:
اتاق خبر 24

لجاجت آمریکا و اذناب اروپایی اش در شورای حکام علیه ایران، اثبات کننده حقانیت ما و ضرورت پایمردی در مقابل زیاده خواهی و ظلم آنهاست. تصویب این قطعنامه رسوایی دیگری برای شیفتگان و بزک کنندگان غرب است.